หน้าแรก > เกี่ยวกับการประชุม

 
 

    หน้าแรก

    เกี่ยวกับการประชุม

    กำหนดการ(update 19/01/2556)

    ลงทะเบียน

    รายชื่อผู้ลงทะเบียน

    ตารางการนำเสนอผลงานโปสเตอร์(update 19/01/2556)

    สถานที่จัดงาน

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

    แผนที่และการเดินทาง

    ข้อมูลที่พัก

    ติดต่อเรา

    ผู้สนับสนุน

    ประมวลภาพ

    คณะกรรมการดำเนินงาน

    สำหรับผู้ดูแลระบบfollow HERP CONGRESS
 HERP CONGRESS

VISITED
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 156

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 177

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 183

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 189

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 195

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 201

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/home/herp-nru/public_html/index.php on line 207
 
 
เกี่ยวกับการประชุม

การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
โดยความร่วมมือของ 70 มหาวิทยาลัย
The First Higher Education Research Promotion Congress
(HERP CONGRESS I)
ในวันที่ 21 – 23 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)


        สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง บนพื้นฐานความหลายหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การต่อยอดสู่นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาครูของครูด้วยกระบวนการวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และ Asian harmonization ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการแสดงอัตลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับชุมชน จึงได้จัดให้มีการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยมีสำนักบริหารโครงการ วิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อ

        1. เพื่อแสดงศักยภาพด้านการวิจัยบนพื้นฐานความหลายหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การต่อยอดสู่นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาครูของครูด้วยกระบวนการวิจัยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
        2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สู่สาธารณชนและการพัฒนาประเทศชาติ
        3. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่งนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการและระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
        การประชุมครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,200 คน ประกอบด้วย นักวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยทั้ง 4 ด้าน เครือข่ายของมหาวิทยาลัย สื่อมวลชน นิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยมีรูปแบบการจัดงานดังนี้

        1. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2555 โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ
                กลุ่มที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
                กลุ่มที่ 2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                กลุ่มที่ 3 การพัฒนาครูของครู
                กลุ่มที่ 4 ขุมพลังมหาวิทยาลัยไทยสู่อาเซียน (Asian harmonization)
        2. นิทรรศการผลงานวิจัย
                - นิทรรศการผลงานวิจัย 4 กลุ่ม
                        กลุ่มที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
                        กลุ่มที่ 2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                        กลุ่มที่ 3 การพัฒนาครูของครู
                        กลุ่มที่ 4 ขุมพลังมหาวิทยาลัยไทยสู่อาเซียน (Asian harmonization)
                - นิทรรศการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
                - นิทรรศการผลงาน
        3. บรรยายพิเศษ 2 เรื่อง คือ
                3.1 บรรยายพิเศษ เรื่อง การวิจัยไทยกับ ASEAN HARMONIZATION
                3.2 บรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยไทย และทิศทางการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ กับ ASEAN HARMONIZATION
        4. ประชุมเสวนาวิชาการ 2 เรื่อง
                4.1 เสวนา เรื่อง “งานวิจัยต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อนวัตกรรม ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และพัฒนาหลักสูตร กับบริบทใหม่ ASEAN HARMONIZATION”
                4.2 เสวนา เรื่อง “อุดมศึกษาไทย ผ่านงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อชุมชน และผู้ประกอบการในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ ASEAN HARMONIZATION”
        5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการประชุม “โครงการHERP กับ การบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัย” สำหรับผู้บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยหรือผู้แทน/ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จาก 50 มหาวิทยาลัย และผู้บริหารสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนางานวิจัยแห่งชาติ
        การจัดงานครั้งนี้ใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในโครงการประชุมวิชาการสำหรับมหาวิทยาลัยในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวงเงิน 7,000,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ         1. นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ได้นำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิจัย และได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ และนักวิจัยอาวุโส
        2. มหาวิทยาลัยในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การถ่ายทอดการบริหารจัดการ อันก่อให้เกิดความเชื่อมโยงความร่วมมือในการวิจัย ซึ่งจะสามารถนำผลการวิจัยไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยให้สาธารณชนและสื่อมวลชน
        3. สำนักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสามารถติดตามประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
HERP CONGRESS 2013
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทีมนักบริหารโครงการฯ
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-1293108, 02-1293124 โทรสาร 02-1293107
อีเมลล์ : herp.mua@gmail.com เว็บไซต์ www.herp.go.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิ ษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000 ต่อ 7200 หมายเลขโทรสาร 0-5526-7038
เว็บไซต์ research.psru.ac.th อีเมล์ rdi@live.psru.ac.th