รายชื่อผู้ลงทะเบียน
 
เลือกประเภทการลงทะเบียน
 • รายชื่อผู้ลงทะเบียนผู้วิจัยที่ได้รับทุน HERP ปี 2554 และ 2555
 • รายชื่อผู้ลงทะเบียนสนใจเข้าร่วมงาน
 •  
   
   
   
  HERP CONGRESS 2013
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ทีมนักบริหารโครงการฯ
  โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
  โทรศัพท์ 02-1293108, 02-1293124 โทรสาร 02-1293107
  อีเมลล์ : herp.mua@gmail.com เว็บไซต์ www.herp.go.th
  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิ ษณุโลก 65000
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-5526-7000 ต่อ 7200 หมายเลขโทรสาร 0-5526-7038
  เว็บไซต์ research.psru.ac.th อีเมล์ rdi@live.psru.ac.th